Mr Sorb (Yoshidot AB) Integritetspolicy

Så här behandlar vi dina personuppgifter och cookies

Vår behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Det innebär bland annat att Yoshidot AB skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparade om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna policy samt besöka www.datainspektionen.se för ytterligare information om personuppgiftsbehandling.

Nedan berättar vi hur och varför vi behandlar personuppgifter och cookies på vår webbplats, samt dina rättigheter och våra skyldigheter gentemot dig som besökare.

Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss.

 


 

Denna integritetspolicy beskriver hur Yoshidot AB behandlar insamlade personuppgifter och cookies.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Yoshidot AB, org.nr. 559063-6980, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att all behandling sker på ett lagligt och korrekt sätt. Det innebär att det är vårt ansvar att se till att du som webbplatsbesökare:

 1. Är medveten om varför och hur vi samlar in dina personuppgifter.
 2. Kan göra aktiva val att godkänna eller neka till behandling och lagring av dina personuppgifter (vi behandlar inte dina personuppgifter utan ditt godkännande).
 3. Kan uppdatera dina uppgifter.
 4. Kan bli borttagen ur systemet och att informationen vi behandlar om dig raderas.
 5. Kan få alla personuppgifter vi lagrar om dig utlämnade till dig.
 6. Kan begära att vi exporterar dina personuppgifter vid eventuellt byte av leverantör.
 7. Har dina personuppgifter i säkert förvar hos oss. Vi lämnar inte ut dem till tredje part utan att du informeras och uttryckligen godkänner hur och varför detta sker.

Personuppgifter och cookies

Till personuppgifter räknas allt som kan identifiera dig personligen såsom namn, adress, personnummer, e-mail osv. Vid sidan av personuppgifter finns även cookies. Cookies är små filer som skickas till din dator via webbläsaren (om du inte stängt av cookies) när du besöker en webbplats. Deras funktion är att samla information om hur en besökare använder en webbplats, ofta för att kunna erbjuda anpassat innehåll. Cookies räknas som personuppgifter endast om de kan kopplas till fysiska personer.

Hur hanterar vi cookies?

Cookies spåras med hjälp av trackers med olika syften. I vårt fall handlar det om att förbättra upplevelsen av besöket på vår webbplats. Vi använder följande trackers för att spåra och analysera cookies:

 • Google Analytics

Hur får Yoshidot AB dina personuppgifter?

Yoshidot AB samlar in personuppgifter som du lämnar till oss via formulär på vår webbsida där du delar med dig av uppgifter som är nödvändiga för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig

Vilka uppgifter behandlas?

Yoshidot AB behandlar de personuppgifter som lämnas till oss. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, företagsnamn, postadress samt uppgifter som i övrigt är nödvändiga för att Yoshidot AB ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Varför lagrar Yoshidot AB dina personuppgifter och cookies?

Yoshidot AB kan använda dina personuppgifter för bland annat följande ändamål:

 • registrera och lagra i Yoshidot AB’s dataregister
 • sända nyhetsbrev i form av e-mail
 • i övrigt kontakta dig med hänvisning till de formulär du fyllt i
 • rikta digital marknadsföring till dig med koppling till det intresse du visat för våra tjänster/produkter

Det går självklart att använda vår webbplats utan att låta oss lagra cookies.

Så här tar du bort cookies i din webbläsare efter besöket på webbplatsen

Du kan radera cookies i din webbläsare. Tillvägagångssättet beror på vilken webbläsare du använder. Nedan finner du länkar till vanliga webbläsares instruktioner för att radera cookies.

När har Yoshidot AB rätt att behandla dina personuppgifter?

Yoshidot AB har rätt att behandla dina personuppgifter när du har lämnat ditt samtycke till behandlingen eller om Yoshidot AB har en rättslig skyldighet att behandla dina personuppgifter. När du lämnar ditt samtycke kommer du alltid att få klar och tydlig information om vad du samtycker till.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas av Yoshidot AB. Personuppgifter kan komma att lämnas ut till av Yoshidot AB anlitade personuppgiftsbiträden, exempelvis företag som tillhandhåller webbaserade mailsystem för utskick av e-mail.

Yoshidot AB lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag eller organisationer om Yoshidot AB inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda Yoshidot AB’s eller tredje parts rättigheter.

Överföring till tredje land

Yoshidot AB överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES om inte detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Uppgifterna lagras så länge du själv inte tackar nej till att fortsättningsvis ta emot exempelvis nyhetsbrev från oss.

Vad har du för rättigheter?

Registerutdrag

Du har rätt att på begäran få information om vilka personuppgifter Yoshidot AB behandlar om dig. Din begäran ska vara egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Rätt till rättelse

Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade.

Rätt till radering, begränsning av behandling m.m.

Du har rätt att begära att Yoshidot AB raderar dina personuppgifter, begränsar behandlingen av dina personuppgifter eller överför dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig samt rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter.

Vart ska du vända dig?

Begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter m.m. skickar du till:

Yoshidot AB
Listvägen 1
517 37 Bollebygd

Om du begärt ett registerutdrag kommer informationen att skickas till din folkbokföringsadress.

Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Så här skyddas dina personuppgifter

Yoshidot AB värnar din integritet. Yoshidot AB vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs i varje enskilt fall för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst och användning samt i övrigt för att säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning.

Uppdatering av denna integritetspolicy

Yoshidot AB kan vidta ändringar av innehållet i denna integritetspolicy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på Yoshidot AB’s webbsida.

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor kring vår behandling av dina personuppgifter. Våra kontaktuppgifter:

info@yoshidot.se

Mikael Jönsson, VD

Denna integritetspolicy är gällande fr.o.m. 2024-01-01